DMA 8 (WASHINGTON)

97-Year-Old Women Meets Obama Thanks To WTTG